info@zandbergschool.nl 0342 - 493 816 Route

Ouderparticipatie

Betrokkenheid en hulp van ouders/verzorgers is voor het goed functioneren van de school van groot belang. Zonder ouderparticipatie zou een aantal activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Wij zijn blij met de enthousiaste ouderraad op onze school. Dit is een groep ouders die de meeste schoolactiviteiten organiseert.

Op deze pagina leest u ook over de ouderbijdrage en de Medezeggenschapsraad (MR).

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en een aantal leden. De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • de contacten tussen ouders en team bevorderen
  • de ouderbijdrage innen en beheren
  • het algemeen en financieel beleid van de ouderraden bepalen
  • gevraagd en ongevraagd adviseren van de MR
  • het organiseren van allerlei veelal feestelijke activiteiten op school
  • meewerken van ouders op school bevorderen.

De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar voor de ouders en leerkrachten. Iedereen kan deze vergaderingen bijwonen en met evenveel recht van spreken zijn of haar zegje doen. Indien u gebruik wilt maken van dit spreekrecht dient u dit vooraf bij de voorzitter kenbaar te maken. Als u vragen heeft over de activiteiten van de ouderraad, neem dan contact op met de voorzitter van de ouderraad.

Vrijwillige ouderbijdrage

Van alle ouders wordt een bescheiden financiële bijdrage verwacht om activiteiten waarvoor de school geen subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Zonder de ouderbijdrage kunnen op school activiteiten en vieringen zoals bijvoorbeeld sinter-klaas- en kerstvieringen niet doorgaan.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks afgestemd en vastgelegd op de ouderavond, waar de penningmeester verantwoording aflegt over het voorbije schooljaar en een begroting ter goedkeuring aan de ouders voorlegt voor het lopende schooljaar. In deze begroting is de voorgestelde hoogte van de ouderbijdrage opgenomen.

Aangezien de ouderraad deze vrijwillige ouderbijdrage zelfstandig int en beheert en niet besteedt aan structurele kosten van het onderwijs, behoeft geen overeenkomst met de ouders te worden gesloten voor de inning van deze bijdrage. De ouderraad en de school behouden zich het recht voor om leerlingen, waarvoor geen ouderbijdrage is betaald, uit te sluiten van de activiteiten, die uit het ouderfonds worden betaald. U dient hierbij te denken aan het sinterklaasfeest, het kerstbuffet, e.d.

Het team int de gelden voor schoolreis en kamp. Dit zijn verplichte bijdragen. Vraag de bijdrage voor deze school-reisjes.

Medezeggenschapsraad (MR)

Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad, die het overleg tussen beide groepen regelt.

Leden

Sportbasisschool De Zandberg is een fusieschool met twee locaties, t.w. De Zandberg en Lange Voren. Voor beide locaties is één gezamenlijke medezeggenschapsraad (MR). De taken en bevoegdheden van de MR zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. De MR op onze school bestaat uit acht leden. Vier leden worden gekozen uit en door de ouders, vier leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. De beide locaties zijn in gelijke mate vertegenwoordigd. De zittingsduur van de MR is twee jaar. Indien nodig worden elke twee jaar verkiezingen gehouden.
De oudergeleding van de MR bestaat uit:
– Maarten van Triest (voorzitter)
– Tanja Wattimena-Jansen
– Emmeline Wilhelmis
– Bertwin van Ingen

De personeelsgeleding bestaat uit:
– Eugène Böcker (secretaris)
– Eva Rosbergen
– Manja Fluit
– Tamara Noordzij-Jonker