Nieuws

Facebook update

Vrijdag, 20 april 2018

En de uitslag ...... ons meisjesteam M7 had het zwaar, de tegenstanders waren sterk. Onze verdediging was top! Het was spannend want uiteind...   lees meer »

Facebook update

Vrijdag, 20 april 2018

De halve finales zijn begonnen !⚽️🥅 Succes Zandberg-Lange Voren M7 én M8 ... nu al trots op jullie !!! 🏆   lees meer »

Meer nieuws »

Ouderraad


De ouderraad bestaat uit het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en een aantal leden.

De belangrijkste doelstellingen zijn:
• de belangen van kinderen en ouders behartigen,
• de contacten tussen ouders en team bevorderen,
• de ouderbijdrage innen en beheren,
• het algemeen en financieel beleid van de ouderraden bepalen,
• gevraagd en ongevraagd adviseren van de MR,
• het organiseren van allerlei veelal feestelijke activiteiten op school,
• meewerken van ouders op school bevorderen.

De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar voor de ouders en leerkrachten. Iedereen kan deze vergaderingen bijwonen en met evenveel recht van spreken zijn of haar zegje doen. Indien u gebruik wilt maken van dit spreekrecht dient u dit vooraf bij de voorzitter kenbaar te maken. Als u vragen heeft over de activiteiten van de ouderraad, neem dan contact op met de voorzitter van de ouderraad. 
 


Samenstelling van de ouderraad (per 1-9-2015)

De leden van de Ouderraad zijn (op de foto van links naar rechts):
Vivi Kooloos (penningmeester), moeder van Sabine gr 5

Sandra Boersbroek, moeder van Niels gr 8.
Esther Schoute (Voorzitter),  moeder van Milan gr 7 en Duco gr 5.
Jaap v.d. Water, vader van Thom gr 5,  
Petra v.d. Weerd, moeder van Anne gr 5
Bionda Schoute, moeder van Colin gr 3.

Op de foto ontbreken:
Veronica Burger, moeder van Romy gr 7.
Els Lasscher,  moeder van Kayla gr 4.

Namens de leerkrachten zit Juf Cinda in deze raad.

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Van alle ouders wordt een bescheiden financiële bijdrage verwacht om activiteiten waarvoor de school geen subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Zonder de ouderbijdrage kunnen op school activiteiten en vieringen zoals bijvoorbeeld sinter-klaas- en kerstvieringen niet doorgaan.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks afgestemd en vastgelegd op de ouderavond, waar de penningmeester verantwoording aflegt over het voorbije schooljaar en een begroting ter goedkeuring aan de ouders voorlegt voor het lopende schooljaar. In deze begroting is de voorgestelde hoogte van de ouderbijdrage opge-nomen.
Aangezien de ouderraad deze vrijwillige ouderbijdrage zelfstandig int en beheert en niet besteedt aan structurele kosten van het onderwijs, behoeft geen overeenkomst met de ouders te worden gesloten voor de inning van deze bijdrage. De ouderraad en de school behouden zich het recht voor om leerlingen, waarvoor geen ouderbijdrage is betaald, uit te sluiten van de activiteiten, die uit het ouderfonds worden betaald. U dient hierbij te denken aan het sinterklaasfeest, het kerstbuffet, e.d.
Voorts worden de baten en lasten van de door de leerkrachten georganiseerde schoolreisjes bewaakt. De ouderraad int ook de gevraagde bijdrage voor deze school-reisjes.